Followers

Friday, September 15, 2017

Salam Hari Malaysia - Jumaat di Sinar Harian

Salam Hari Malaysia


Jadikan Malaysia Negara CEMERLANG:
Jikalau ingin menjadi gembira,
jadikan Matlamat itu, matlamat anda.*


Anda ingin gembira di tempat kerja? Jadikan matlamat organisasi anda, matlamat anda. Anda ingin bahagia di rumah? Jadikan matlamat keluarga anda, matlamat anda. Anda ingin menjadi rakyat Malaysia yang tidak kecewa? Jadikan cita-cita Rukun Negara, matlamat anda.

1. Kenapa kita perlu menjadikan Matlamat itu, matlamat kita?

Adakah anda selalu berasa tidak gembira dan tidak berpuas hati walaupun setelah menghabiskan kerja dengan baik, dan berkerja lebih masa? Jika ya, anda adalah antara satu dalam jutaan yang belum lagi memahami cara untuk menjadikan matlamat organisasi dan bos anda, matlamat anda. Di rumah, jika kita gagal untuk menjadikan matlamat keluarga kita sebagai, matlamat kita, tugasan yang senang pun akan nampak payah. Sebagai rakyat Malaysia, kegagalan untuk menerima dan menghayati cita-cita Rukun Negara boleh membuat ramai di kalangan kita tidak berpuas hati atau baran hanya kerana mereka bimbang dengan satu atau dua idea yang terdapat di dalam prinsip tersebut.

2. Bagaimana untuk menjadikan Matlamat itu, matlamat anda?

Pertama sekali, anda harus cuba untuk memahami gambaran besar dan faham bagaimana ia boleh disesuaikan dengan sudut pandang dunia anda. Kedua, cari jalan untuk menyelarikan matlamat tersebut dengan matlamat anda. Ketiga, cari jalan untuk berkompromi sekiranya ia bercanggah dengan prinsip anda. Keempat, selalu memilih maksud dan penjelasan terbaik – melihat kepada yang positif dan elakkan menjadi seseorang yang suka bercanggah. Kelima, belajar menghormati orang lain dan memahami bahawa anda mungkin tidak arif gambaran besar tersebut serta mungkin anda tiada akses mengenai maklumat dalaman. Akhir sekali, periksa jika matlamat tersebut melanggar perkara 3 dibawah.

3. Bila anda boleh memilih untuk TIDAK menjadikan Matlamat tersebut, matlamat anda?

Apabila matlamat tersebut tidak beretika, apabila ia salah disisi undang-undang, apabila matlamat tersebut boleh membahayakan anda atau orang lain, apabila ia bercanggah dengan nilai utama anda. Hanya apabila matlamat tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria ini, maka adalah wajar untuk menjadikan matlamat tersebut, matlamat anda, menjadi produktif, memastikan semua kerja menjadi kenyataan dan anda sentiasa gembira    . 

Di zubedy, sumber kekuatan program latihan kami ialah nilai-nilai murni dan tradisi yang dikongsi bersama. Kami percaya dalam hati rakyat Malaysia, kita mahukan yang terbaik untuk setiap anak-anak Malaysia kerana negara kita tidak akan berjaya jika ada yang tertinggal.

Anda dan saya, haruslah menjadikan cita-cita Rukun Negara, sebagai matlamat kita dan menjadikan Malaysia CEMERLANG.
               
Usahakan yang terbaik,
Hayatilah Hari Malaysia!


*Idea dalam mesej ini adalah sebahagian daripada konsep teras program “Making A Difference through P3“ (Laksana Perubahan melalui P3) kami.


Have A Meaningful Hari Malaysia - Friday in The STAR

Have a Meaningful Hari Malaysia

Make Malaysia GREAT:
To be happy, make the Goal your goal*


Do you want to be happy at work? Then, make your organization’s goal your goal. Do you want to be happy at home? Make your family’s goal your goal too. Do you want to be a happy Malaysian? Make ‘cita-cita Rukun Negara’ your goals.

1. Why make the Goal your goal?

Do you find yourself unhappy and irritated even after doing a good job, working and clocking extra time? If yes, you are likely among the millions who have yet to learn to make your organization’s and superior’s goal, your goal. At home, if we fail to make family’s goals our goal, a simple task will turn into a painful chore. As Malaysians, failing to accept and engage ‘cita-cita Rukun Negara’ can make many go into conniption simply because they are concerned with one or two ideas within the principles.

2. How to make the Goal your goal?

Firstly, try to understand the bigger picture and see how they can fit into your worldview. Secondly, look for ways to align the goals with your own. Thirdly, find the right compromise for goals which does not work against your core values. Fourthly, always choose the best meaning and explanation for the goals – looking for the positives and avoid being a contrarian. Fifthly, practise respecting the other and understand that you may not comprehend the whole picture and may not have access to privileged information. Finally, check if the goals breach item 3 below.

3. When can you choose NOT to make the Goal your goal?

When the goals are not ethical; when the law requires you to do so; when the goals can harm you or another person; when it is directly against your core values. Unless these criteria are met, it is best that you make the Goal your goal, be productive, make things happen and be happy.
At zubedy, our programs and activities draw strength from our shared values and traditions. We believe that at heart, all Malaysians want good things for themselves and for their brother and sister Malaysians, simply because our nation cannot prosper as a whole if some of us are left behind.

You and I, must make ‘cita-cita Rukun Negara’ our goals and Make Malaysia GREAT.

Let us add value,
Have a meaningful Hari Malaysia!


*The idea presented in this message is part of our Making A Difference through P3 program’s core concept.